Forskning og evidensbasert praksis

Letsip ønsker at materiellet skal brukes som et ledd i klinikeres evidensbaserte praksis (EBP). Forskning og teoretisk kunnskap, i tillegg til klinisk erfaring og brukermedvirkning bør ligge til grunn der Letsip benyttes. Vi venter fortsatt på bedre forskning på det oral-motoriske feltet, men evidensbasert praksis må allikevel tilstrebes. Klinisk erfaring og brukermedvirkning er her viktige komponenter.

 

EVIDENSBASERT PRAKSIS

I dag baseres evidensbasert praksis (EBP) i flere fagtradisjoner på et helhetlig, tredelt perspektiv[1][2]. I en evidensbasert praksis bør en derfor hente kunnskap fra alle disse tre kildene:    

  • Beste tilgjengelige forskning
  • Klinisk erfaring/ekspertens erfaring
  • Brukerens verdier, behov og mål

FORSKNING

En nylig publisert (2017) omfattende gjennomgangsstudie[3] viser at mange ulike redskaper, metoder og behandlinger gir en positiv effekt av oral-motorisk trening, noe som er lovende. Imidlertid konkluderer også studien med at for mye av forskningen som gjennomføres har metodiske svakheter, slik at en ikke kan trekke noen sikre konklusjoner.

Det betyr at selv om vi allerede vet mye om at generell oral-motorisk trening virker, så trenger vi både flere og bedre studier for å kunne oppnå enda mer sikker kunnskap om hvilke metoder og fremgangsmåter som har best effekt.

Mens vi venter på ny forskning er det derfor nødvendig at den ansvarlige kliniker kvalitetssikrer sin behandling ved å gi systematisk oppfølging, samt dokumenterer den individuelle effekten av de tiltakene som igangsettes[4]. I tillegg må det innhentes relevante individopplysninger om brukerens medisinske tilstand, og om hva som er personlig viktige mål for den aktuelle brukeren – dette jfr. en evidensbasert praksis.

 

[1] ASDA (2017). Introduktion to Evidence-Based Practice.

[2] Norsk psykologforending (2017). Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis.

[3] Brodén, m.fl (2017). Tal- ock oralsensomotorisk intervention.

[4] Sjögren, L. (2016). Orofacial funktionsnedsettelse hos børn – utredning og behandling. Tandlægebladet 2016, nr. 9.